Mysql

Short script to backup MySQL database from Python

November 3, 2010
SQL MySQL Python